Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb GREEN-LIGHT | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  green-light


Sist gang den uregelmessige verb green-light

Infinitiv

green-light

Fortid

green-lighted

green-lit

Perfektum partisipp

green-lighted

green-litAvledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

light

[laɪt]

lighted
lit

[ˈlaɪtɪd]
[lɪt]

lighted
lit

[ˈlaɪtɪd]
[lɪt]
Irregulære verb